Bolting på Hægefjell

I forbindelse med Klatrefestivalen i Nissedal, er det boltet på Hægefjell. Dette har skapt kontroverser. Her er Klatrefestivalens oppklaring.

Sist oppdatert 24. august 2017 kl 19.53
Klatrere på Hægefjell. Foto: Kjetil Grimsæth
Klatrere på Hægefjell. Foto: Kjetil Grimsæth

Under arbeider med forberedelsene til Klatrefestivalen er det slått bolter på Hægefjell. To klatreklubber har stilt spørsmål ved dette og sendt et åpent brev til Norges Klatreforbund med kritikk av boltingen. Vi vil først gjøre rede for bakgrunnen for arbeidet som er gjort og deretter gå gjennom svar og eventuelle tiltak på de konkrete punktene i kritikken. Etter det er brevet gjengitt med våre – prosjektleder og boltemannskapet – sine kommentarer, via link.

Klatrefestivalens mål er å være en nasjonal møteplass for klatreinteresserte. Den skal fremme klatring som nisjesport og skape en felles arena for utøvere og klatrere på ulikte nivåer. Festivalen skal videre bidra til å styrke området med tanke på klatring, og være en arena for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom klatrere på ulikt nivå. Vi ønsker å nå både hverdagsklatreren som ønsker å utvide horisonten, tinderangleren som beveger seg mye i fjellet, den erfarne fjellklatreren som har «gjort alt» og de som leverer klatreutstyret som vi sårt trenger i veggen.

Les også: Alt om Klatrefestivalen

Kommunens ønske var å legge til rette for klatring på lavere nivåer, som også videre kunne skape gunstige ettervirkninger for lokalsamfunnet og ulike samarbeidsaktører

Det ble sendt inn en søknad, og basert på bevilgningsretten på 200 000 kroner fra Nissedal Kommune, budsjetterte Fri Flyt med 120 000 kroner til utvikling og utbedring, og 80 000 kroner i prosjektstøtte til kostnader som kan forankres lokalt. Det er viktig å presisere at det som er igjen av midler av denne støtten i etterkant av festivalen, fortsatt er øremerket utvikling, utbedring og kostnader som kan forankres lokalt.

Så over til det som direkte angår prosessen ved ny/rebolting på Hægefjell – dette utdypes ytterligere i Fri Flyt AS sitt svar på det åpne brev til NKF, gjengitt til slutt i denne saken.

Etter å ha fått bevilgningsrett fra Nissedal Kommune startet arbeidet med å kontakte lokale klatreklubber. Da det per dags dato ikke eksisterer en lokal klatreklubb i Nissedal, kontaktet vi lokale klatrere, som ble med på befaring på Hægefjell, Kjøberg og Ovnen. Planer for utvikling og utbedring ble lagt fram. Grenland klatreklubb og Skjærgården Klatreklubb ble også kontaktet. De takket nei til dette og viste til mangel på kapasitet. Både Oslo Klatreklubb og Kolsås klatreklubb ble også kontaktet, men kunne heller ikke, av samme grunn.

Hægefjell er som mange vet forbeholdt de få. De lettere og mindre farlige rutene, som Via Lara og Mot sola, har svært ofte kø. Disse, ved siden av muligens Agent Orange er de eneste linjene som klatrere på et moderat nivå kan klatre, og de forutsetter i tillegg kompetanse mht naturlige sikringsmidler for å kunne klatres på en trygg måte.

Ettersom det som er av risslinjer allerede er etablert vil en videreutvikling av Hægefjell i praksis bety å bolte nye linjer. På Hægefjell er det mange boltede linjer fra før, men de fleste er farlige, med lange utklatringer og få bolter. Det finnes også tett boltede taulengder på Hægefjell, men disse er høyt oppe i veggen på ruter av høyere vanskelighetsgrad, og som krever pump og fingerstyrke. Boltekulturen på Hægefjell ivaretar altså så og si bare interessene til eliten av svaklatrere.

Det er nå boltet to nye linjer av ca grad 5 som dermed er egnet for klatrere på et mer moderat nivå. Den ene går til høyre for ruta Dragons highway; Tre nisser på 2-3 taulengder. Den andre går til venstre; Dragons tail, og går inn i Dragons highway noen bolter over første stand, som er på høyde med Dragons highway. Det er også satt ekstra bolter på de tre første taulengdene på Dragons highway. Den er fremdeles en rute med utklatringer, men med en kamkile (friend nr 1) på den tredje lengden er det naturlig å vurdere den som «normalt» sikret opp til tredje stand. Man risikerer uansett solide fall om man faller på feil sted.

Det er også pusset tre riss/diedre på en svaplate til høyre for Dragons highway, til bruk for kurs og egentrening. Disse er det satt anker på. Intensjonen var å pusse et riss til, med tilhørende anker, så totalt er det satt fire ankere på hylla over rissene.

To eksisterende ruter krysser den samme svaplata, og de har også standplass på den samme hylla. Den ene ruta har kun én rusten bolt som standplass. Den andre har to bolter, en kjetting og er også rusten. Begge bør skiftes snarest.

Det har kommet kritikk mot arbeidet som er gjort. Kritikk er ikke noe nytt i klatremiljøet, og spesielt boltearbeid tas ofte tak i med iherdighet og sterke følelser. Vi mener diskusjon er bra og vi må tåle kritiske vurderinger av det vi gjør. Vi ønsker å komme kritikere i møte og har ikke noe ønske om å overkjøre miljøet. Men våre kritikere kan heller ikke diktere nøyaktig hva som er akseptabelt på Hægefjell. Det fornuftige er å se på hver enkelt rute og komme til enighet om den beste løsningen.

Etter kritikken har vi sett nærmere på det arbeidet som er gjort på Hægefjell.

For å komme kritikere i møte starter vi med følgende: Vi vil ta bort noen av boltene nederst på Dragons highway, som var myntet på kurs. Vi tar videre bort to ankere på Dragons highway, slik at taulengdeinndelingen blir som førstebestigerne satte den. 

Over kursrissene på hylla til høyre er et av ankerne noen meter fra den ene rustne bolten som representerer første standplassen på Amor & Psyke. Det nye ankeret fungerer helt fint som standplass på den eksisterende ruta, men om klatremiljøet ønsker at det skal tas bort, kan vi godt fjerne dette.

De nye boltene på hylla er altså ankere for enkle, naturlig sikrede ruter på én taulengde, og er ifølge føreren Gå Telemark ikke i konflikt med eksisterende ruter. Topoen viser at Amor & Psyke ikke følger diedret helt opp, men krysser over svaet og mot ankeret. Under opptegningen gjort i forbindelse med befaringen i forkant av det åpne brevet følger ruta diederet helt opp. Det gjør den altså ikke, i følge Gå Telemark. Ei heller var dette diederet klatrebart med hensyn til sikringsbruk før det ble renset.

Rutene er delvis pusset. Arbeidet med å rense rissene har vært svært mye vanskeligere og mer tidkrevende enn vi trodde og her har vi ikke helt nådd ønskelig resultat, men de kan fint klatres. Et tredje riss er pusset, litt til venstre for diederet i høyrekant av svaplata.

Les også: Klart for klatrefest i Nissedal

Et anker står nede i veggen for øvelse på rapell og standplass. Dette kan om ønskelig tas bort, men det vil være et tap for de som ønsker å øve på standplassrutiner.

I det åpne brevet nevnes at løse blokker i veggen gjør rutene farlig mhp kurs. Nå blir det ikke mye kursvirksomhet under ruta lenger, siden bolter tas bort, men uansett dro vi opp og sjekket. På starten av den tredje taulengden på Dragons highway vurderte vi en blokk. Den anses som trygg nok for normal klatring. Der har vi satt en bolt, slik at man slipper å sikre i blokka. Mulig løse flak på slutten av taulengden vil snarlig bli vurdert og eventuelt tatt ut.

Det har kommet kritikk for at vi har satt bolter på en eksisterende rute; Dragons highway. Vi har aldri hatt intensjon om å bolte på eksisterende rute uten førstebestigers velsignelse. Da det etter befaring ble klart at vi vurderte en eksisterende rute for bolting, tok vi kontakt med den ene av førstebestigerne, Götz Wiechmann. Vi fikk godkjennelse på epost, og startet arbeidet. Senere trodde vi en stund at vi hadde forvekslet rutenavn og at ruta hadde andre førstebestigere. Da tok vi umiddelbart kontakt med Götz Wiechmann igjen, for å komme i kontakt med de andre førstebestigerne og eventuelt få deres godkjenning, eller fjerne boltene. Dette resulterte i en del misforståelser, inntil det etter hvert heldigvis ble klart at det virkelig var Götz Wiechmanns rute.

Vi tar selvkritikk for at vi rotet her, men er glad for at resultatet ble som intensjonen var, og at førstebestiger har samtykket. Vi må nok en gang få presisere at vi aldri har hatt noen intensjon om å bolte uten førstebestigers tillatelse, og det skjedde heller ikke.

Nissedalsområdet har flere sportsklatrefelt; blant annet Kjøberg. Her var rutene helt gjengrodd. Mange av rutene i høyrekant er nå pusset fram igjen. Alle toppankerne på feltet hadde kun en bolt. Vi har satt fullverdige ankere på hele feltet. Vi ønsket å lage nye ruter på feltet Ovnen. Her ble vi anklaget for å ha slått bolter på eksisterende ruter. Vi har ikke slått bolter på Ovnen overhode, så det er en gal påstand.

Så kan man undres hva man skal konkludere av dette. På Hægefjell tas det bort en hel del bolter og ankere, til noens glede, men nok til manges skuffelse. Denne skuffelsen hører man aldri fordi disse klatrernes stemme aldri kommer fram. Rutene på Hægefjell er foruten noen få ruter forbeholdt de virkelig gode svaklatrerne. Ønsker klatremiljøet at det skal være slik?

Motsatt kan man si at ved å fjerne boltene er områdets estetiske tradisjon ivaretatt. Der man fra før knapt kunne se en bolt fra bakken, kunne man nå se mange. Vi tar nå bort en del av de, slik de som opplever tettere bolting lavt nede i veggen som en provokasjon, forhåpentligvis ikke provoseres lenger.

De tre første taulengdene på Dragons highway er nå tilgjengelige for den vanlige klatrer (grad 5-6). Det er en skikkelig fin rute. Den nye varianten til venstre, mellom Heavens gate og Dragons Highway, Dragons tail som går fra bakken og opp er også fin. Den andre taulengden går inn i Dragons highway, som videre altså kan klatres til det andre og tredje ankeret. Dragons highway hadde fra før kun en bolt på standplassene. Nå har den to ringbolter på hvert anker på de tre første lengdene. Disse er altså trygge og velegnet til rapell.

Les også: Nye bolter på Hornet

Ruta Tre Nisser, til høyre for Dragons highway er også fin og boltet slik at vanlige klatrere ikke vil føle det som livsfarlig. Denne går tre taulengder opp. Det er mulig vi slår sammen første og andre taulengde og erstatter ankeret med en bolt, for å unngå ytterligere sinne hos de som synes anker lavt nede er en uting.

Ingen av rutene er nå overboltet. Det er fremdeles pirrende nok å lede de, og den som tror det er boltet for mange bolter, bør knyte seg inn i den skarpe enden og oppleve rutene selv. Vi mener alle boltene er satt og vurdert i henhold til NKFs «retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer».

Vi håper og tror klatremiljøet som helhet vil ta godt imot de nye rutene. Vi ønsker ikke å tråkke over grenser, selv om grensene kanskje ikke er satt demokratisk av alle klatrere. Det er et filosofisk spørsmål hvor disse grensene ligger, og det er kanskje helt riktig at brukerne av Hægefjell skal bestemme? Men hvem er brukerne av Hægerfjell? Via Lara er vel fjellets mest klatrede rute. Dette må vel bare diskuteres.

De midlene vi har bevilgningsrett på er ikke brukt opp, og vi ønsker å legge til rette for klatring for flere i Nissedal. Vi vil dog konsultere kritikerne før flere bolter slås, så de er med på laget og får sin stemme i forkant av beslutninger som tas.

Klatreklubben i Kristiansand (CKK) og Grenland Klatreklubb (GKK) har skrevet et åpent brev til Norges Klatreforbund om arbeidet som er gjort i Nissedalsområdet. Vi har svart på kritikken.

Her kan du lese kritikken og våre svar

Les også: Ny retur fra Lille Romsdalshorn?

Les også: Nyheter og inspirasjon om klatring

Publisert 24. august 2017 kl 19.04
Sist oppdatert 24. august 2017 kl 19.53
annonse
Relaterte artikler
annonse

Norsk-klatring.no utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Tore Meirik

Kommersiell leder: Alexander Hagen